Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate  

* imobilul este înscris în cartea funciară 


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE sau ÎNSCRIERE PROVIZORIE*


 Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere la care se va atașa actul de proprietate.
Actul de proprietate poate fi:
  • contract de vânzare cumpărare;
  • contract de donație;
  • contract de schimb;
  • contract de întreținere;
  • alte contracte sau convenții,
  • certificat de moștenitor,
  • act de partaj,
  • act de adjudecare,
  • hotărâre judecătorească
  • alte acte de proprietate (ordin de prefect, titlu de proprietate emis pentru construire prin OJCVL etc..)
  •   

Model completare cerere înscriere


De ce alte informații am nevoie? 

Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată 
Actul de proprietate trebuie să fie încheiat in forma prevazută de lege pentru valabilitatea sa (de regula forma autentică)

Actul de proprietate trebuie să contina date de identificare a imobilului respectiv numar cadastral sau topografic si numar de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.

* Înscriere provizorie se solicită doar în cazurile expres prevazute de lege  


Ce tarif se plătește ?

- 0,15% in cazul persoanelor fizice

- 0,5% in cazul persoanelor juridice

 - tariful se calculează la valoarea imobilului și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

 - tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal


 Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top